Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Úvod

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

AveronTrade, s.r.o.

Sídlo spoločnosti :
Nová 68/7, 900 29 Nová Dedinka
IČO : 51 151 677
DIČ : 212 061 5332

IČ DPH : SK 212 061 5332

zapísaná : v Obchodnom reg. SR, Súd Bratislava I, č. vložky: 123476/B, Odd. Sro

 

(v ďalšom texte len ,,predávajúci,,) pri kúpe tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti www.stonozkovo.sk.

Obchodné podmienky a ponuka platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti www.stonozkovo.sk.

 

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70 

II. Objednávka

Tovar na stránke internetového obchodu www.stonozkovo.sk je možné si objednať z ponuky internetového obchodu.

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, hneď ako ju elektronicky potvrdí na stránke!

V prípade osobitnej požiadavky kupujúceho je možné ju napísať v objednávke v časti : Vaše prípadné poznámky resp. zaslaním e-mailovej správy do e-mailovej schránky obchod@stonozkovo.sk  Predávajúci ju bude akceptovať a ak je to v jeho možnostiach ju vybaví.

Ponúkaný tovar sa nachádza na sklade. V prípade, že niektorý druh tovaru v čase zadania objednávky kupujúcim, je pre záujem vypredaný, predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informuje mailom a dohodne riešenie objednávky.

V prípade, že kupujúci nereaguje v akejkoľvek forme na komunikáciu s predávajúcim v lehote do troch pracovných dní odo dňa odoslania údajov k zálohovej platbe, predávajúci jeho prístup považuje ako nezáujem o vybavenie objednávky (objednaný tovar) a automaticky objednávku po uvedenej lehote zruší. Predávajúci o uvedenej skutočnosti informuje kupujúceho formou e-mailovej správy.

V objednávke je potrebné uviesť spôsob platby :

a) na základe vystavenej zálohovej faktúry prevodom na účet
b) na základe vystavenej zálohovej faktúry vkladom na účet
c) dobierkou.

Po odoslaní objednávky, je kupujúcemu, automaticky do e-mailovej schránky, ktorú uviedol v objednávkovom formulári, odoslaný potvrdzujúci e-mail k objednávke kupujúceho.

V prípade akejkoľvek prebiehajúcej akcie, potvrdzujúci e-mail neobsahuje zohľadnenie výhod prebiehajúcej akcie (zľavy).

Informácia o uplatnení výhod akcie (zľavy) je kupujúcemu zaslaná osobitnou e-mailovou správou.

 

2.1. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 7 (slovom sedem) hodín po jej odoslaní predávajúcemu, a to len písomnou formou – mailom odoslaným na e-mailovú adresu predávajúceho : obchod@stonozkovo.sk 

V prípade, že kupujúci objednávku nezruší a neuhradí finančnú čiastku v zmysle zaslaných platobných (fakturačných) údajov do 3 (slovom troch) kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke a žiadnym spôsobom neoznámi zmenu skutočností, predávajúci ho opakovane vyzve k úhrade. Ak kupujúci v akejkoľvek forme na výzvu nebude reagovať do 24 hodín od doručenia výzvy, predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť a podklady k zálohovej platbe stornovať.

 

II. Dodacie podmienky

Objednávky sú spracúvané priebežne, podľa doručenia do e-mailovej schránky predávajúceho obchod@stonozkovo.sk 

Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky v závislosti od spôsobu platby :

3.1. Pri zaslaní tovaru na dobierku, objednaný tovar v zmysle objednávky, bude odoslaný kupujúcemu najneskôr do 14  slovom štrnásť pracovných dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.

3.2. Pri platbe prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, budú odoslané kupujúcemu platobné údaje do e-mailovej schránky uvedenej kupujúcim v objednávke.

Objednávka bude spracovaná a údaje odoslané do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a objednaný a uhradený tovar v zmysle objednávky odoslaný kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania finančnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.

Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a účtovný doklad (faktúru).

 

IV. Platobné podmienky

4.1. Platba na základe vystavenej zálohovej faktúry, prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám je odoslaný vo platobných (fakturačných) údajoch a je dôležitý pre identifikáciu platby.

4.2. Platba v hotovosti (cez registračnú pokladňu), alebo platba platobnou kartou pri osobnom odbere

Rezervácia tovaru je možná maximálne tri pracovné dni. Predĺženie rezervácie je možné len na základe písomnej dohody (e-mailovej správy) medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.3. Platba dobierkou

 

V. Náklady na dodanie (doručenie) tovaru

Cena nákladov na dodanie (doručenie) tovaru je pre kupujúcich na území Slovenskej republiky :

1.) pri platbe na základe vystavenej zálohovej faktúry (prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho) sú náklady na dodanie tovaru:

1.1. – doporučená zásielka I. triedy – nepoistená – 2,90 € - doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
1.2. – zásielka I. triedy - poistená - 4,20 € - doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

2.) pri platbe dobierkou
2.1. - zásielka doručená prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. - 3,50 €

3.) - osobný odber  - 0,00€

Zľavy na nákladoch na dodanie (doručenie) tovaru :

Pri nákupe tovaru s hodnotou objednaného tovaru nad 55,00€ náklady na dodanie (doručenie) tovaru NEHRADÍTE!

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstúpenie od zmluvy uskutočnite na základe POUČENIA O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - stiahnite TU

Právo na odstúpenie od zmluvy - formulár na odstúpenie od zmluvy kliknite SEM

 

VII. Reklamácie

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a poškodenia.

Kupujúci si uplatní reklamáciu u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobene opotrebením a nesprávnym používaním.

Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou. Kupujúci realizuje reklamáciu na základe vyplneného REKLAMAČNÉHO LÍSTKU. - stiahnuť TU!

Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na vlastné náklady, spolu s vyplneným reklamačným lístkom a dokladom o zakúpení predávajúcemu na adresu predávajúceho :

AveronTrade, s.r.o.
Nová 68/7, 900 29 Nová Dedinka

 

Predávajúci v zákonom stanovenej lehote, v súlade so zákonom, reklamáciu vybaví.

Kupujúci dbá o to, aby výrobok používal len na účel, na ktorý je výrobok určený, aby dodržiaval pravidlá používania, údržby a starostlivosti o výrobok.

Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu nedodržania týchto pravidiel a vád vzniknutých opotrebovaním nemôže byť uznané v rámci reklamačného konania ako oprávnené pre uznanie reklamácie.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Pre poskytnutie služieb predávajúceho a zabezpečenie vybavenia objednávky potrebuje predávajúci niektoré osobné údaje kupujúceho. Kupujúci súčasne so súhlasom s obchodnými podmienkami spoločnosti Averon Trade, s.r.o. pre internetový obchod www.stonozkovo.sk dáva aj súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho. (meno, priezvisko, dodacia adresa kupujúceho prípadne fakturačná adresa kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho,  e-mailová adresa kupujúceho) za účelom a v rozsahu spracovania, vybavenia a odoslania objednávky.

Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje Smernica GDPR.

Podmienky spracovania osobných údajov predávajúceho - kliknite SEM

Kupujúci má právo tento súhlas na spracovanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať ako aj požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

Tieto poskytnuté osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaručuje, že chráni pred zneužitím a nikdy ich neposkytne tretiemu subjektu, s výnimkou ak predávajúceho o to kupujúci písomnou formou nepožiada, alebo predávajúcemu bude takáto povinnosť určená zo zákona.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytuje kontaktné údaje kupujúceho ani údaje o objednávkach kupujúceho, tretej osobe.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), v takomto prípade neplatia vyššie citované pravidlá ochrany údajov kupujúceho.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.stonozkovo.sk, za ochranu počítača kupujúceho, prípadne za údaje nachádzajúce sa v počítači kupujúceho, ktoré zaťažujú počítač kupujúceho.

Predávajúci upozorňuje, že všetky informácie, údaje a ponúkaný tovar na www.stonozkovo.sk môžu byť predávajúcim aktualizované a menené bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupujúci výslovne na objednávke potvrdzuje, že si je vedomý a oboznámený s tým (skutočnosťou), že súčasťou objednávky, je povinnosť zaplatiť cenu.

Predávajúci ani kupujúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia záväzku v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za takúto udalosť sa považuje udalosť, ktorú predávajúci ani kupujúci nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť, ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle.

V prípade, že takáto udalosť nastane predávajúci a kupujúci sú si povinné túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť.

Vznik nečakaných preukázateľných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii z www.stonozkovo.sk.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť, aktualizovať, doplniť, pričom zmeny, aktualizácie a doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.stonozkovo.sk.

Averon Trade, s.r.o

V Novej Dedinke 30.11.2017

Novelizácia 25.05.2018

 

Newsletter

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

×